R.M.A. Centrum, s. r. o.

Přehled právních norem k PLP

R.M.A. Centrum, s. r. o. - právní normy pracovnělékařské služby, PLP Přehled právních norem k PLP právní normy upravují oblast PLP, zde je jejich přehled

Právní normy k pracovnělékařské péči

Společnost R.M.A. Centrum s.r.o. zajišťuje svým klientům služby v rámci pracovnělékařské služby. Pracovnělékařská služba je regulována celou řadou zákonů, předpisů a nařízení státních orgánů. Naše společnost Vám pomůže dostát všem těmto závazkům a povinnostem.

Přehled právní úpravy k pracovnělékařské péči

 • Povinnost zajistit pracovnělékařskou službu. Podle § 40 Zákona č. 20/1966 Sb. v platném znění každá fyzická osoba, která provozuje podnikatelskou činnost a každá právnická osoba je povinna zajistit pro své zaměstnance pracovnělékařskou službu.
 • Povinnost provést kategorizace prací. Ve smyslu zákona č. 285/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví a souvisejících předpisů je třeba zpracovat a předložit příslušné hygienické stanici „Návrh na kategorizaci prací“ z hlediska hygieny práce.
 • Povinnost zajistit vstupní prohlídku upravuje zákon č. 262/2007 Sb. §32, §31 zákoníku práce v platném znění. „Před uzavřením pracovní smlouvy je zaměstnavatel povinen seznámit zaměstnance s právy a povinnostmi, které pro něho z pracovní smlouvy vyplynuly, a s pracovními a mzdovými podmínkami, za nichž má práci konat. V případech stanovených orgány státní zdravotní správy je zaměstnavatel povinen zajistit, aby se zaměstnanec před uzavřením pracovní smlouvy podrobil vstupní lékařské prohlídce.“
 • Financovaní pracovnělékařské služby. Podle čl. 12 Úmluvy o závodních zdravotních službách dohled nad zdravím zaměstnanců ve vztahu k práci nesmí být pro ně spojen se ztrátou na výdělku, musí být bezplatný a konat se pokud možno v pracovní době. Péči hradí:
  - zdravotní pojišťovna zaměstnance, pokud tak stanoví zákon (§35 zákona o veřejném zdravotním pojištění) a zdravotnické zařízení má s příslušnou zdravotní pojišťovnou smlouvu na požadovaný rozsah zdravotní péče (§17 zákona o ochraně veřejného zdraví),
  - zaměstnavatel v rozsahu stanoveném zákoníkem práce (§101 ods. 6) a zákonem o ochraně veřejného zdraví (§42) a klinické zdravotní výkony příslušnou zdravotní pojišťovnou neuhrazené (s ohledem na rozsah smlouvy nebo postoj zdravotní pojišťovny).
 • Sankce. Pokud zaměstnavatel neprokáže splnění povinnosti, příslušná krajská hygienická stanice mu může uložit sankci podle Zákona č. 258/2000 Sb., §92 nebo §93 zákona o ochraně veřejného zdraví:
  - do výše dvou milionů korun – za nesplnění nebo porušení povinnosti v oblasti pracovnělékařské služby
  - do výše tří milionů korun – pokud došlo nesplněním povinnosti k poškození zdraví fyzických osob nebo vzniku hrozby epidemie
  - do výše sto tisíc korun – za uvedení nepravdivých údajů a informací a za ztěžování nebo maření výkonu státního zdravotního dozoru.